INFORMACE PRO KLIENTY :

 

 

POVINNÉ INFORMACE DLE §88 ZÁKONA 170/2018 Sb.

 

Samostatný zprostředkovatel (dále jen „pojišťovací zprostředkovatel“):

 

Obchodní firma pojišťovacího zprostředkovatele:   MT KLIENT SERVIS s.r.o.

Identifikační číslo:                                                           26425017

Sídlo společnosti:                                                            Kamýk nad Vltavou 11, 262 63 Kamýk nad Vltavou

Adresa provozovny:                                                        Kamýk nad Vltavou 11, 262 63 Kamýk nad Vltavou

Statutární orgán:                                                             Jednatel společnosti

Společnost provozuje činnost jako:                             Samostatný zprostředkovatel

 

Jednatel jedná a podepisuje se za společnost tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Pojišťovací zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou dle §12 zákona 170/2018 Sb., v platném znění. Zápis ve zmíněném registru je možno ověřit na internetových stránkách České národní banky – www.cnb.cz, v sekci: Registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí, případně na žádost klienta vydá pojišťovací zprostředkovatel úředně ověřenou kopii osvědčení o registraci pojišťovacího zprostředkovatele.

Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno ve výši vyšší jak 10%. Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, ani žádná z osob danou pojišťovnou ovládající nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálů pojišťovacího zprostředkovatele ve výši vyšší jak 10%.

 

Bude-li klient s prací některého ze zaměstnanců nebo pojišťovacích zprostředkovatelů pojišťovacího zprostředkovatele nespokojen, je oprávněn stěžovat si statutárnímu orgánu pojišťovacího zprostředkovatele, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla pojišťovacího zprostředkovatele, nebo na e-mail: mtron@email.cz.

 

Podat stížnost může rovněž orgánu dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů, kterým je Česká národní banka, případně podat žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele u věcně a místně příslušného soudu, nebo se obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti životního pojištění finanční arbitr – www.finarbitr.cz, u neživotního pojištění Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Při řešení spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištění se může obrátit na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven – www.ombudsmancap.cz.

 

Pojišťovací zprostředkovatel zprostředkovává pro zákazníka pojištění jako pojišťovací agent na základě písemné smlouvy s pojišťovnami, nebo jako pojišťovací makléř na základě písemné smlouvy se zákazníkem, přičemž může zprostředkovávat pojištění pro pojišťovny, které jsou uvedeny v registru ČNB jako spolupracující pojišťovny pojišťovacího zprostředkovatele a na webových stránkách pojišťovacího zprostředkovatele www.hvgroup.cz. Pojišťovací zprostředkovatel je odměňován vždy pouze pojistitelem. Pojišťovací zprostředkovatel ani jeho vázání zástupci nejsou odměňováni přímo zákazníkem.

 

 

Vázaný zástupce:

 

Vázaný zástupce prohlašuje, že má smluvní povinnost vykonávat zprostředkování pojištění pro pojišťovacího zprostředkovatele, společnost MT KLIENT SERVIS s.r.o. Zápis vázaného zástupce lze ověřit v registru na internetových stránkách České národní banky – www.cnb.cz, v sekci: Registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.

Vázaný zástupce nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno ve výši vyšší jak 10%. Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, ani žádná z osob danou pojišťovnou ovládající nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálů vázaného zástupce ve výši vyšší jak 10%.

 

Zaměstnanec pojišťovacího zprostředkovatele:

 

Zaměstnanec pojišťovacího zprostředkovatele je odměňován mzdou, jejíž motivační složka je ovlivněna mimo jiné kvalitou jím poskytovaných služeb.

 

 „Pojišťovací zprostředkovatel“ potvrzuje, že svoji činnost vykonává s odbornou péčí, chrání zájmy spotřebitele, neuvádí nepravdivé, nepřesné, nedoložené, neúplné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb. Na žádost klienta mu sdělí způsoby svého odměňování. Nebude poskytovat v souvislosti se svou činností klientovi neoprávněné výhody finanční, materiální či nemateriální povah.

 

 

 

 

 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Kdo jsme a proč zpracováváme Vaše údaje?

 

MT KLIENT SERVIS s.r.o. je makléřská společnost, která zprostředkovává pojištění. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy a osvědčenými mezinárodními standardy.

 

Pro lepší pochopení toho, jak s osobními údaji pracujeme, jsme jejich zpracování rozdělili na dva základní bloky - zpracování bez nutnosti udělení souhlasu a zpracování vyžadující Váš souhlas.

 

Zpracování osobních údajů bez nutnosti zvláštního souhlasu

 

Do této oblasti patří zejména zpracování údajů, které souvisí s nabídkou a poskytováním našich služeb. Může jít o Vaše osobní údaje (zájemce/pojistník), ale i údaje dalších účastníků smluvního vztahu nebo jinak dotčených osob (pojištěné osoby, poškození atp.). Bez těchto údajů Vám nemůžeme naše služby nabídnout ani poskytnout. Proto zákon v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů Váš zvláštní souhlas. Pokud byste nám potřebné údaje nesdělili, nemůžeme s Vámi smlouvu vůbec uzavřít.

 

Podobně to platí také pro případ zpracování údajů za účelem ochrany Vašich či našich práv a zájmů (např. prevence a odhalování trestné činnosti, šetření škodních událostí, vymáhání práv, případně plnění úkolů veřejného zájmu).

 

V případě dokumentů a procesů provádíme analýzy zejména za účelem zlepšování klientského servisu.

Právní předpisy nám rovněž v některých případech ukládají povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o zpracování za účelem:

• plnění informačních povinností či výměny informací a poskytování součinnosti dle zvláštních zákonů (zejm. zákon o pojišťovnictví apod.)

 

• uchování údajů dle zákonných požadavků aj.

 

Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

 

Zpracováni pro jiné účely (viz níže) provádíme s Vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, nicméně v některých případech může být předpokladem sjednání a poskytování služby. Souhlas se zpracováním lze kdykoli odvolat, na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.

 

 

 

 

S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat údaje pro tyto účely:

• Marketing - Nabídka pojišťovacích a souvisejících finančních služeb nebo jiných obchodních sdělení

 

Ø  Oslovování může probíhat po dobu trvání závazků ze smluvního vztahu a 5 let po jeho skončení písemnou, elektronickou nebo i jinou formou, při využití poskytnutých osobních údajů uvedených výše (vyjma citlivých údajů).

Ø  Sdělením elektronického kontaktu souhlasíte, abyste byl v rámci obchodních sdělení kontaktován elektronickou formou i v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištěni.

 

• Poskytování služby v případě některých produktů, které vyžaduji údaje podléhající souhlasu dotčené osoby (zejm. citlivé údaje, například údaje o zdravotním stavu v pojištění osob).

 

Jaké údaje zpracováváme?

 

Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k nabídce a poskytování našich služeb. Bude se tedy zjednodušeně řečeno jednat o všechny údaje, které jsou ve smlouvách nebo jiných podobných formulářích. Tam, kde je to z hlediska vlastnosti produktu nezbytné, se může zpracování týkat i dalších osob (zaměstnavatel, poškozený apod.).

 

Někdy budeme vaše údaje spojovat s dalšími informacemi a vytvářet tak údaje nové. To je důležité hlavně pro výplatu pojistného plnění nebo dodržování našich zákonných povinnosti (např. prevence podvodů). Pokud jste souhlasili, případně neodmítli možnost dostávat od nás reklamní nabídky, pak můžeme také hodnotit vaše údaje, abychom vám nabízeli skutečně jen to, co pro vás bude zajímavé.

 

Může jít o adresní a identifikační údaje (mj. datum narození, identifikující údaj, státní příslušnost, daňové rezidenství), údaje o sjednaných službách, finanční údaje, citlivé údaje (zejm. zdravotní stav) a další údaje, které nám sdělíte, nebo zjistíme v průběhu poskytování služeb včetně údajů, které v souvislosti s našimi závazky vytvoříme zpracováním údajů takto získaných.

 

Odkud údaje získáváme a co s nimi děláme?

 

• přímo od Vás při uzavření a plnění smlouvy

 

• od jiných osob, pokud k tomu dáte souhlas (poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických zařízení apod.), pokud je to nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy (poškozené osoby, orgány veřejné moci apod.) anebo pokud tak stanoví právní předpisy

• z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.)

 

Příjemci a zpracovatelé

 

Osobní údaje mohou vedle správce, jeho zaměstnanců a osob pro něj činných zpracovávat také smluvní zpracovatelé (pojišťovací zprostředkovatelé, poskytovatelé IT technologií ke zpracování osobních dat, asistenční společnosti a zajistitelé), a to jak v ČR, tak v zahraničí. Pro případ reklamních

 

 

 

nabídek to jsou i naši obchodní partneři. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují

dostatečné standardy zabezpečení Vašich údajů. V rámci oprávněného zpracování můžeme osobní údaje předávat i dalším osobám Zásady ochrany osobních údajů (ZOOÚ 2018-01) 3 (např. výměna informací za účelem prevence podvodů apod.). Pokud k tomu mají zákonem daný důvod, mohou získat přístup k osobním údajům i další třetí strany (např. policie a jiné orgány veřejné moci).

 

Předávání údajů do zahraničí

 

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU (např. zajistitelům, poskytovatelům IT technologií). V souladu se zákony, nebo pokud s tím souhlasíte, můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU. Zpracovatelé vždy dodržují minimálně stejný standard zabezpečení Vašich údajů jako my samotní.

 

Jak s údaji pracujeme?

 

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.

 

Automatizované rozhodování a profilování

Automatizovaným rozhodováním je takové zpracování údajů, které má pro Vás podstatné důsledky a na kterém se přímo nepodílí žádní lidé. Využívají se k němu výhradně automatické prostředky (aplikace, software, algoritmy apod.). Profilování pak znamená automatizované zpracování údajů za účelem zhodnocení určitých osobních aspektů člověka (pracovní výkony, ekonomická situace, zdraví, chování, preference nebo sledování polohy). Automatizované rozhodování bývá často nedílnou součástí poskytnutí a plnění nabízené služby (např. procesy hodnocení pojistného rizika). Někdy nám automatizované zpracování ukládá zákon. V těchto případech se nevyžaduje Váš zvláštní souhlas. Ostatní případy využití automatizovaného rozhodování mohou být součástí doplňkových služeb. O účelu a smyslu takového zpracování Vás vždy informujeme a necháme Vás svobodně se rozhodnout, zda nabízenou službu využijete. V případě, kdy by automatizované rozhodování pro Vás mělo podstatné důsledky (např. by vedlo k neuzavření smlouvy, k zamítnutí výplaty plnění, změně podmínek sjednané služby apod.) máte právo nechat takové rozhodnutí přezkoumat, vyjádřit se k němu a případně ho napadnout.

 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

 

Pokud není jinde uvedeno jinak, zpracováváme a uchováváme osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem nabídky vhodného zboží a služeb) tato doba činí 5 let od skončení smluvního vztahu, v ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

 

 

 

Jaká jsou Vaše práva?

 

1. Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů.

2. V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, můžete:

• požádat nás nebo i zpracovatele o vysvětlení;

• požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů;

• máte právo vznést námitku. O vyřízení Vaší žádosti Vás vždy bez odkladu informujeme.

3. Máte též právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Seznam subjektů, které mohou přijít do styku s osobními údaji klientů

 

Správci (dle uzavírané smlouvy):

 

• MT KLIENT SERVIS s.r.o., Kamýk nad Vltavou 11, 262 63 Kamýk nad Vltavou

• Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 Karlín

• AXA pojišťovna, a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha, Nové Město

• Česká podnikatelská pojišťovna a.s., VIG, Pobřežní 665/23, 186 00, Praha 8, Karlín

• Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1

• ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo nám. 1458, 530 02 Pardubice

• DIRECT pojišťovna, a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno

• Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8

• Slavia pojišťovna a.s., Revoluční 655/1, 110 00 Praha Staré Město

• UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 810/136, 160 00 Praha 6

• Pojišťovna VZP, a.s., Ke štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

 

 

Zpracovatelé, kterým jsou předávány osobní údaje pro účely plnění smluvního vztahu, případně pro nabídku obchodu a služeb, zejména:

 

• MT KLIENT SERVIS s.r.o., Kamýk nad Vltavou 11, 262 63 Kamýk nad Vltavou

• Podřízení pojišťovací zprostředkovatelé

• Orgány veřejné moci (ČNB, Finanční arbitr apod.) a soudy (zejm. při plnění našich zákonných povinností)

• Auditoři nebo jiné nezávislé osoby zajišťující plnění zákonných povinností

• Poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií

• Poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa pohledávek apod.)

• Poskytovatelé zdravotních služeb (při šetření pojistných událostí)

• Poskytovatelé servisních služeb (při šetření pojistných událostí a pojistném plnění)

• Samostatní likvidátoři pojistných událostí

• Zajistitelé